سلام

توضیحات محصول خودتان را در همین قسمت قرار دهید

پس از آن میتوانید از کد های تولید شده زرین پال برای ساخت دکمه خریر استفاده کنید

برای هر محصول جداگانه باید اینکار تکرار شود